Należność za zamówione produkty oraz koszt dostarczenia zamówienia uiszczane są za pomocą płatności elektronicznych poprzez system "TPay", świadczone przez firmę TPay należącą do spółki Krajowy Integrator Płatności S.A. lub przelewem tradycyjnym na wskazany po dokonaniu zamówienia numer rachunku bankowego. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego TPay.

Informacja o usługodawcy oraz warunkach usługi świadczonej na odległość:

Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357, NIP 7773061579, REGON 300878437, kapitał zakładowy 5.494.980,00 PLN (wpłacony w całości) (dalej: KIP) informuje niniejszym, że:

1. konsumentem jest osoba fizyczna dokonująca z KIP czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

2. usługa płatnicza świadczona przez KIP za pomocą www.tpay.com jest dla konsumenta całkowicie nieodpłatna i nie obciąża konsumenta żadnymi kosztami;

3. usługa świadczona jest na żądanie konsumenta natychmiastowo po zainicjowaniu transakcji, tj. przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy pomiędzy KIP a konsumentem;

4. konsument realizuje transakcję w następujący sposób:

a) w przypadku e-przelewu konsument jest zobowiązany umieścić identyfikator transakcji w tytule przelewu bankowego wykonywanego na konto bankowe serwisu pod rygorem niezrealizowania danej płatności, w przypadku e-transferu identyfikator uzupełniany jest przez bank; konsument winien zachować unikalny identyfikator transakcji dla celów kontroli stanu tej płatności;

b) każda wpłata dokonana na jedno z kont bankowych serwisu jest dedykowana na realizację wyłącznie tej transakcji, której identyfikator został wprowadzony jako tytuł wpłaty. W przypadku podania przez konsumenta w tytule przelewu bankowego błędnego identyfikatora transakcji, KIP nie ponosi odpowiedzialności za cel na jaki pójdą wpłacone środki;

c) po dokonaniu przez konsumenta wpłaty, serwis niezwłocznie potwierdza w banku wykonanie płatności;

d) niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia dokonania płatności serwis informuje konsumenta i portal odbiorcy płatności o poprawnym wykonaniu płatności;

e) obsługa każdego z wykazanych banków może być okresowo wyłączana w serwisie, w szczególności w okresie przerw w przekazywaniu przelewów między kontami wewnętrznymi danego banku, a także w okresach niedostępności konta serwisu w takim banku poprzez Internet.

5. świadczenie usługi płatniczej przez KIP nie jest związane z żadnymi dodatkowymi kosztami (ponad zwykłe koszty) ponoszonymi przez konsumenta wynikającymi z korzystania ze środków porozumiewania się na odległość; koszty o których mowa w zdaniu poprzedzającym, konsument ponosi we własnym zakresie;

6. prawem właściwymi, które stanowi podstawę dla stosunków KIP z konsumentem przed zawarciem umowy na odległość i po jej zawarciu jest prawo polskie;

7. z uwagi na wyrażone w umowie żądanie konsumenta wykonania przez KIP usługi przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy, konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy;

8. konsument ma możliwość skorzystania z serwisu rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR (online dispute resolution) znajdującej się pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/;

9. konsument ma także możliwość skorzystania z pomocy podmiotów uprawnionych pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Podmiotami uprawnionymi do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich z zakresu usług finansowych są:

a. Rzecznik Finansowy (więcej informacji na stronie: rf.gov.pl/polubowne),

b. Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego (więcej informacji na stronie: knf.gov.pl/dla_konsumenta/sad_polubowny).

Szczegółowe informacje dotyczące pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dostępne są na stronach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pod adresem: polubowne.uokik.gov.pl.

KONTAKT TPAY

Telefon: +48 61 66 82 778

Email: info@tpay.com

Strona internetowa: www.tpay.com